کارگاه تخصصی کودک و نوجوان با موضوع «قصه‌های من و زمین (2)»

کارگاه تخصصی کودک و نوجوان با موضوع «قصه‌های من و زمین 2 » با اجرای “گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک”  28 مرداد ماه در شهرکتاب بوستان برگزار شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *